Dokumenty

Statut Związku

  • Dostosuj

Statut Związku (pdf) 

 

STATUT ZWIĄZKU WETERANÓW I REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO

/tekst jednolity uchwalony na  nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów ZWiRWP w dniu 14.11.2019r./

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

1.      Stowarzyszenie działa pod nazwą: Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, zwane w dalszych postanowieniach Statutu – Związkiem, może używać skróconej nazwy: ZWiRWP.

2.      Związek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104 z 2001 r, Nr 79, poz. 855 jednolity tekst Dz.U. Nr  2019  poz. 713 z 04 kwietnia 2019 r.

3.      Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, realizujących podobne cele i  zadania statutowe.

4.      Siedzibą Związku jest miasto stołeczne Warszawa.

Art. 2

 

1.      Związek zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Warszawie i posiada osobowość prawną

2.      Związek działa poprzez organy terenowe w sposób przewidziany Statutem i ogólnie obowiązują cymi w tym zakresie przepisami prawa.

3.      Związek ma prawo używania odznak, legitymacji, pieczęci, barw, symboli i znaków graficznych  na zasadach określonych Statutem.  Znakiem Związku są trzy orły: piastowski orzeł, orzeł wojska polskiego z koroną i orzeł wojskowy bez korony.

 

                                                                              Art. 3

1.    Związek jest stowarzyszeniem, opierającym swoją działalność na pracy społecznej członków.

2.     Do prowadzenia spraw Związku można zatrudnić pracowników.

3.    Członek Związku może otrzymywać rekompensatę finansową za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

Czas trwania Związku jest nieoznaczony.

Art. 4

 

1.      Związek może prowadzić własny organ prasowy.

2.      Związek ma prawo ustanawiania odznak, medali, nadawania tytułów oraz stopni organizacyjnych i honorowych.

3.      Związek ma prawo posiadania ubioru organizacyjnego, którego wzór oraz szczegóły określa

regulamin opracowany przez Zarząd Główny.

 

 

 

 

Rozdział II

Cele Związku i sposoby ich realizacji

 

Art. 5

Celami działalności Związku są:

1.      Pogłębianie więzi i solidarności pomiędzy członkami Związku, kombatantami, weteranami, żołnierzami rezerwy  oraz żołnierzami czynnej służby Wojska Polskiego.

2.      Podtrzymywanie, krzewienie i kultywowanie tradycji historycznych, obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego. Kultywowanie tradycji walk niepodległościowych Narodu polskiego  oraz czynu zbrojnego żołnierza polskiego na frontach wojen, w ruchu oporu i w  służbie na rzecz utrwalania pokoju.

3.      Kształtowanie aktywnych postaw w działaniach dla dobra Ojczyzny i tworzenia warunków do współpracy środowisk patriotycznych.

4.      Popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych wśród  młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie

5.      Reprezentowanie członków Związku wobec władz administracji państwowej, samorządowej oraz instytucji i organizacji społecznych.

6.      Prowadzenie działalności gospodarczej mającej na celu zabezpieczenie środków na realizację celów statutowych.

Art. 6

            Związek realizuje swoje cele przez:

1.      Aktywny udział członków Związku w pracach wszystkich struktur organizacyjnych.

2.      Inspirowanie, organizowanie i rozwijanie różnych form pomocy członkom Związku, współdziałanie z instytucjami zajmującymi się problematyką socjalną, opiekuńczą i zdrowotną.

3.      Nawiązywanie współpracy z instytucjami i organizacjami patriotycznymi w kraju i za granicą.

4.      Organizowanie i uczestniczenie w obchodach świąt państwowych, wojskowych oraz rocznic wydarzeń historycznych.

5.      Inspirowanie i udział w opiece nad Miejscami Pamięci Narodowej, gromadzenie materiałów historycznych, ich upowszechnianie oraz popularyzowanie czynu zbrojnego Wojska Polskiego.

6.      Współpraca z organizacjami służb mundurowych, związkami harcerskimi, szkołami i innymi  placówkami oświatowymi oraz organizacjami młodzieżowymi w kierunku patriotycznego  wychowania młodzieży.

7.      Prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w szeroko pojętym społeczeństwie.

8.      Prowadzenie działalności wydawniczo-informacyjnej o dokonaniach Związku.

9.        Wszystkie realizowane cele mają charakter niedochodowy.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art. 7

Członkiem Związku może zostać osoba, która:

1.    Posiada obywatelstwo polskie,

2.    Ukończyła 18 lat,

3.    Korzysta z pełni praw publicznych,

4 .    Akceptuje cele Związku, formy działania oraz zasady określone  w niniejszym Statucie, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz Związku.

 

Art. 8

Członek Związku ma czynne i bierne prawa wyborcze może w szczególności:

1.      Wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Związku.

2.      Uczestniczyć we wszystkich formach działalności związkowej z głosem decydującym.

3.      Brać udział w posiedzeniach władz Związku, na których są podejmowane decyzje ich dotyczące.

4.      Zgłaszać postulaty i wnioski, oceniać działalność władz, komisji i innych organów Związku.

5.      Odwoływać się do władz Związku na zasadach określonych w Statucie.

6.      Nosić ubiór organizacyjny i odznakę organizacyjną Związku.

7.      Reprezentować Związek na zewnątrz z upoważnienia jego władz,

8.      Brać udział w pracach w organach samorządu terytorialnego w zakresie i na zasadach określonych przez ZG ZWiRWP.

 

Art. 9

1.      Członkowie Związku zobowiązani są propagować cele i program Związku, przestrzegać  postanowień Statutu, stosować się do regulaminu i uchwał władz Związku.

2.      Członkowie Związku mają obowiązek uiszczać składki członkowskie.

3.      Członkowie Związku mają obowiązek należeć do jednego z Kół.

   

 Art. 10

Przynależność do Związku ustaje w skutek:

1.      Niespełniania wymogów, o których mowa jest w art. 7 ust.1-3 i 4.

2.      Śmierci członka.

3.      Skreślenia z ewidencji przez Zarząd Koła na pisemny wniosek członka, zaleganiu z opłatą składki członkowskiej przez 12 miesięcy / po uprzednim wyjaśnieniu przyczyny /,  działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Związku, nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach i zebraniach przez 24 miesiące.

4.      Skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia praw publicznych.

5.      Wskutek utraty zdolności do działań prawnych członka.

 

Art. 11

1.      Decyzje o pozbawieniu członkostwa  podejmuje Zarząd właściwego Oddziału,  Koła.

2.      Od decyzji pozbawiającej członkostwa  w Związku, przysługuje odwołanie do Zarządu wyższego szczebla.

3.      Termin na złożenie odwołania to 30 dni, od otrzymania decyzji.

4.      Decyzja Zarządu Głównego podjęta w formie uchwały jest ostateczna.

5.      Ustanie członkowstwa nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do ZWiR WP,

 ani też względem majątku ZWiR WP.

 

Art. 12

Za aktywna działalność członka mogą być stosowane następujące formy wyróżnień:

1.      Dyplom uznania, list gratulacyjny;

2.      Medal i krzyż pamiątkowy oraz inne odznaczenia;

3.      Wystąpienie o odznaczenie i awans do organów państwowych, samorządowych i wojskowych;

4.      Nadanie stopnia organizacyjnego;

5.      Wpisaniem do Księgi Zasłużonych dla Związku;

6.      Nadanie tytułu honorowego.

 

Art. 13

 

1.      Stopnie organizacyjne nadaje Zarząd Główny ZWiR WP.  Nie  mają one związku z  posiadanymi stopniami wojskowymi, są tylko formą wyróżnienia za zasługi dla ZWiRWP.

2.      Zasady noszenia ubioru organizacyjnego, sposoby wyróżniania i awansowania oraz eksponowania stopni organizacyjnych, określa regulamin opracowany przez Zarząd Główny, zgodnie z zasadami i obowiązującymi przepisami prawa.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Związku

 

Art. 14

Strukturę Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego tworzą:

1.      Krajowy Zjazd Delegatów

2.      Zarząd Główny Związku

3.      Główna Komisja Rewizyjna

4.       Terenowe jednostki organizacyjne

5.      Zarząd Główny powołuje i rozwiązuje jednostki terenowe.

 

Rozdział  V

Władze Związku

Art.15

 

1.      Kadencja władz wybieralnych wszystkich struktur Związku trwa cztery lata

2.      Członek Związku może otrzymywać rekompensatę finansową za czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich.

3.      Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia stanową inaczej.

4.      W przypadku, gdy skład zarządu jednostki organizacyjnej  ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, zarząd uprawniony jest do uzupełnienia swego składu poprzez dokooptowanie w drodze uchwały.

5.      Liczba mandatów na poszczególne Zjazdy delegatów jest określana przez Zarząd Główny i jest proporcjonalna do liczby członków struktur organizacyjnych Związku.

 

Krajowy Zjazd Delegatów

Art. 16

1.      Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku i zwoływany  przez Zarząd Główny co 4 lata.

2.      Termin, miejsce oraz porządek obrad Krajowego Zjazdu Delegatów powinny być  ogłoszone nie później niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia obrad.

3.      Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje się jako zwyczajny lub nadzwyczajny.

4.      Nadzwyczajny  Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na pisemne wnioski ½ Jednostek Terenowych lub  na pisemny wniosek co najmniej 50% delegatów.

5.      Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów winien się odbyć nie później niż w terminie  60 dni od daty złożenia wniosku.

Art. 17

1.      Do Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

a.      uchwalenie Statutu lub dokonanie w nim zmian.

b.      ocena pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

c.        zatwierdzenie sprawozdań ustępujących władz, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium,

d.      uchwalenie programu działania Związku,

e.       wybór Prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego,

f.       wybór Członków Zarządu Głównego w liczbie od 9 do 12 członków,

g.      wybór  Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz  3 członków,

h.      uchwalanie regulaminów Związku.

 

2.      W Krajowym Zjeździe Delegatów udział biorą:

a.      delegaci wybrani na Zjazdach Jednostek Terenowych.

b.      członkowie ustępujących władz naczelnych nie będący delegatami,

c.       Prezesi Jednostek Terenowych,

d.      osoby zaproszone.

3.      Krajowy Zjazd Delegatów jest prawomocny przy udziale co najmniej połowy delegatów w  pierwszym  terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim  terminie.

4.      Uchwały o zmianie statutu, w tym o zmianie nazwy lub rozwiązania Związku, wymagają większości  co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 70% delegatów.

5.      Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania w 1 terminie, a w 2 terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych delegatów.

6.      Krajowy Zjazd Delegatów w drugim terminie, odbywa się w tym samym dniu, po upływie 15 minut od stwierdzenia braku kworum, niezbędnego do prawomocności obrad  w pierwszym terminie.

7.      Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie  regulaminu obrad, zaproponowanego przez  Zarząd Główny.

 

Zarząd Główny Związku

Art.  18

1.      Zarząd Główny jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Krajowymi Zjazdami Delegatów

2.      Zarząd Główny składa się z Prezesa Zarządu oraz 12 członków wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

3.      W Zarządzie Głównym spośród jego członków tworzy się następujące funkcje:Wiceprezesa Zarządu,   Sekretarza  Zarządu Głównego, Skarbnika Zarządu Głównego  i członkowie Zarządu Głownego.

4.      Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się co najmniej trzy razy w roku kalendarzowym  lub w zależności od potrzeb.

5.      Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

a.       wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.

b.      reprezentowanie Związku na zewnątrz.

c.       uchwalanie planów działań i budżetu Związku oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania

d.      tworzenie i rozwiązywanie  terenowych jednostek organizacyjnych.

e.       zarządzanie funduszem i majątkiem Związku.

f.       zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Krajowych Zjazdów Delegatów.

g.      podejmowanie decyzji o współpracy z innymi organizacjami.

h.      zarząd Główny reprezentuje 2 członków Zarządu w tym Prezes Związku.

 

Art.  19

1.      W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego, działalnością Związku kieruje  Prezes Zarządu Głównego wraz z Prezydium Zarządu Głównego w którego skład wchodzą członkowie funkcyjni Zarządu Głównego.

2.      Posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego zwoływane są co kwartał lub w zależności od potrzeb.

 

Główna Komisja Rewizyjna

Art. 20

1.      Główna Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem wewnętrznej kontroli Związku i                

składa się  z Przewodniczącego oraz 3 członków  wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów.

2.      Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

a.       kontrola całokształtu działalności Związku pod względem celowości, prawidłowości oraz  zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami władz naczelnych Związku,

b.      przedstawia Zarządowi Głównemu ocenę pracy jednostek terenowych, zgłasza wnioski i uwagi pokontrolne,

c.       składa sprawozdania Krajowemu Zjazdowi Delegatów i wnioskuje o absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

d.      sprawuje nadzór nad właściwym funkcjonowaniem komisji rewizyjnych terenowych jednostek organizacyjnych Związku,

e.       uchwala regulamin swojego działania oraz działania komisji rewizyjnych terenowych  jednostek organizacyjnych Związku.

 

Rozdział VI

Terenowe jednostki organizacyjne Związku

 

Art. 21

1.      Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Związku są:

a.       Oddziały,

b.      Koła.

2.      Terenowe jednostki organizacyjne powołuje się uchwałą.

a.       Zarząd Główny powołuje Oddziały i Koła.

b.      Zarząd   Oddziału  powołuje Koła..

3.      Uchwała o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej określa zarazem jej siedzibę  oraz obszar działania.

 

Oddziały  Związku

Art.  22

 

1.      Władzami Oddziału  są:

a.       Zjazd Delegatów Oddziału;

b.      Zarząd  Oddziału;

c.       Oddziałowa Komisja Rewizyjna.

2.      Oddział może zostać powołany, gdy tworzą go co najmniej 2 Koła, lub tworzy go na określonym terenie  40 członków.  

3.      W sprawie Oddziałowego Zjazdu Delegatów stosuje się przepisy statutowe dotyczące  Krajowego Zjazdu Delegatów.

4.      Nadzwyczajny Oddziałowy Zjazd delegatów może zwołać Zarząd  Oddziału  z własnej inicjatywy,  na wniosek Oddziałowej  Komisji Rewizyjnej, na pisemne wnioski ½ Kół  lub na pisemny wniosek co  najmniej 50% delegatów.

5.      W Oddziałowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

a.       z głosem decydującym – delegaci wybrani na Zjazdach  jednostek organizacyjnych  Oddziału ,

b.      zgłosem doradczym – członkowie ustępujących władz Oddziału  nie będący delegatami, Prezesi jednostek organizacyjnych tworzących  Oddział, osoby zaproszone.

6.      Uchwały  Zjazdu Delegatów Oddziału zapadają w trybie określonym w Statucie ( Art 15 ).

 

Art. 23

Do kompetencji Oddziałowego Zjazdu Delegatów należy:

1.      Ustalanie zadań i kierunków działania Oddziału.

2.      Udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.

3.      Wybór Prezesa i członków Zarządu Oddziału oraz Pczłonków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.

4.      Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.

5.      Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do Oddziałowego Zjazdu Delegatów.

 

Art. 24

1.      W skład Zarządu Oddziału  wchodzi Prezes Zarządu Oddziału,wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz 4 członków zarządu.

2.      Do obowiązków Zarządu należy:

a.       wykonywanie uchwał Krajowego i  Oddziałowego Zjazdu Delegatów;

b.      składanie Zarządowi Głównemu sprawozdań z działalności merytorycznej;

c.       zwoływanie Oddziałowego Zjazdu Delegatów;

d.      powoływanie  Kół.

e.       zarząd Oddziału reprezentuje Prezes Zarządu, bądź dwóch członków Zarządu w tym skarbnik.

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna

Art. 25

            Oddziałowa  Komisja Rewizyjna jest obowiązana do :

a.       nadzorowania i kontrolowania działalności Oddziału  ze szczególnym uwzględnieniem  gospodarki finansowej,

b.      przeprowadzanie badania rocznych sprawozdań rzeczowych i finansowych,

c.       składanie Oddziałowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swej pracy;

d.      wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału;

e.       wykonywanie zadań określonych przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

Koło Związku

Art. 26

1.      Władzami Koła są:

a.       Zebranie Członków Koła,

b.      Zarząd Koła

2.      Koło można utworzyć, gdy na terenie jego działania  wstąpi do Związku  co najmniej 7 osób

3.      Zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwołuje Zarząd Koła raz na 4 lata, natomiast zebranie

sprawozdawcze Zarządu Koła odbywa się raz w  roku. W obu przypadkach stosuje się przepisy statutowe dotyczące Krajowego Zjazdu Delegatów

4.      Nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze może zwołać Zarząd Koła z inicjatywy  własnej, na wniosek Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, a także na wniosek co najmniej ½ członków Koła.

5.      Uchwały zebrania Koła zapadają w trybie określonym w art. 15, pkt 3 Statutu

6.      W zebraniu Koła biorą udział:

a.       z głosem decydującym – członkowie  Koła.

b.      z głosem doradczym    – członkowie funkcyjni Zarządu Oddziału, zaproszeni goście.

 

Art. 27

Do kompetencji zebrania sprawozdawczo- wyborczego Koła należy:

1.      Ustalenie zadań i kierunków, określenie zasad i form działania Koła.

2.      Wybór Prezesa i członków Zarządu.

3.      Wybór delegatów na  Oddziałowy Zjazd Delegatów.

4.      Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

 

Art. 28

1.      Zarząd Koła składa się z Prezesa oraz członków Zarządu, których liczbę określi zebranie

sprawozdawczo-wyborcze Koła.

2.      Do kompetencji Zarządu Koła należy:

a.       wykonywanie uchwał zebrania Koła i instancji wyższych;

b.      opracowanie planów działania i zwoływanie zebrań;

c.       przyjmowanie członków i pozbawianie ich członkostwa;

d.      składanie sprawozdań z działalności;

e.       koło reprezentuje Prezes Koła.

 

Rozdział VII

Wybory

Art. 29

 

1.      Prawo wybierania do władz Koła maja członkowie Koła, do władz wyższych instancji                

 tylko delegaci wybrani na poszczególnych Zjazdach, zgłoszeni przez Komisje Wyborcze             

  lub przez delegatów.

2.      Wybory do władz Związku oraz delegatów na poszczególne Zjazdy, są jawne lub tajne, zgodnie z wolą większości głosujących.

3.      Tryb przeprowadzenia wyborów określa regulamin wyborczy, uchwalony przez Zarząd Główny.

4.      Przy głosowaniu tajnym, listy wyborcze powinny zawierać większą liczbę kandydatów niż należy wybrać do władz. Liczbę kandydatów określi Krajowy Zjazd Delegatów, Zjazdy Oddziałów, zebranie Koła.

5.      W wyborach tajnych, wybrani zostaną kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

6.      Wybory na każdym szczeblu są ważne przy udziale w głosowaniu co najmniej połowy delegatów, a w Kołach przy udziale nie mniej niż połowy członków w 1 terminie oraz bez  względu na liczbę głosujących w 2 terminie.

 

Rozdział VIII

Odpowiedzialność organizacyjna członków Związku

Art. 30

1.      Członek Związku, który dopuścił się przewinienia organizacyjnego, ponosi odpowiedzialność  przed Zarządem Koła.

2.      Za przewinienia organizacyjne uważa się naruszenie zapisów Statutu, zasad programowych Związku, uchwał i regulaminów, postępowanie niezgodne z zasadami etyki lub działanie na  szkodę Związku.

3.      Formami potępienia organizacyjnego są:

a.       rozmowa z właściwym Zarządem,

b.      upomnienie organizacyjne,

c.       nagana organizacyjna,

d.      zawieszenie w prawach członka do lat 2,

e.       wykluczenie z szeregów Związku.

4.      Członek Związku w stosunku do którego zastosowano jedną z form potępienia ma prawo  odwołania do instancji wyższych łącznie z Zarządem Głównym.

5.      Wykonanie orzeczeń należy do właściwych Zarządów

 

Rozdział IX

Majątek i fundusze Związku

 

Art. 31

Majątek ZWiRWP powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,  z  dochodów z majątku oraz z innych źródeł dozwolonych ustawą o stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Art. 32

GOSPODARKA FINANSOWA

 

1.      Podstawą działań finansowych poszczególnych struktur organizacyjnych Związku  jest budżet, obejmujący wszystkie środki pieniężne będące w jego dyspozycji.

2.      Działalnością majątkową i finansową ZWiRWP kieruje  Zarząd Główny, który ustala wysokość  wpisowego i składek członkowskich, a także zasady ich podziału i dysponowania.

3.      Zarząd Główny wyznacza osoby funkcyjne upoważnione do podpisywania zobowiązań  majątkowych Związku w zakresie udzielonego pełnomocnictwa. W Oddziałach i Kołach odpowiednio Prezes Oddziału i  Skarbnik Oddziału,  koła. Osoby te odpowiadają  za prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej ZWiRWP, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Zarząd Główny określa zasady i tryb przekazywania majątku własnego do użytku przez poszczególne jednostki terenowe. Przekazywanie składników majątkowych, następuje w drodze umów z Zarządami jednostek terenowych. Sprawy sporne rozstrzyga Główna Komisja Rewizyjna na wniosek jednej ze stron.

5.      Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny Związku i inne uchwały podejmowane w tym przedmiocie.

 

Art. 33

 

1.      Do reprezentacji prawnej Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu.

2.      Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań finansowo-majątkowych  Związku oraz udzielanych pełnomocnictw w tym zakresie, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika.

3.      Zmiany w majątku trwałym Związku wymagają uchwały Zarządu Głównego.

 

Rozdział X

Zmiana Statutu i Rozwiązanie Związku

 

Art. 34

1.      Decyzję o zmianie zapisów Statutu lub rozwiązaniu Związku, podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów  większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w  pierwszym terminie lub w drugim  terminie, większością 2/3 głosów, bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

2.      W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku przez Krajowy Zjazd Delegatów, likwidatorami są wyznaczeni przez Zjazd, członkowie Zarządu Głównego.

3.      W sprawach nie uregulowanych zapisami niniejszego Statutu, mają zastosowanie przepisy ustawy  Prawo o Stowarzyszeniach oraz odpowiednio inne obowiązujące przepisy prawa.

Art. 35

            Statut oraz jego zmiany obowiązują po dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Designed by atict.com