Statut

Statut ZWiRWP

  • Dostosuj

 

STATUT

 ZWIĄZKU

 WETERANÓW

 I REZERWISTÓW

 WOJSKA POLSKIEGO

 

 imienia generała Franciszka Gągora

 

  (jest to projekt, który będzie zatwierdzony 27.04.2017r.  na Krajowym Zjeździe, prosimy o wnoszenie ewentualnych uwag)    

 

WARSZAWA, 23 luty 2017  r.       

 

 

 

Spis treści

 

Rozdział I .......................................................................

 

Postanowienia ogólne ......................................................

 

Rozdział II ....................................................................

 

Cele Związku i sposoby ich realizacji ..................................

 

Rozdział III ..................................................................

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki .......................

 

Rozdział IV ..................................................................

 

Struktura organizacyjna i władze Związku ..........................

 

Rozdział V ...................................................................

 

Postanowienia końcowe ................................................

 

 

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

Art. 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą: Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego imienia generała Franciszka Gągora, w dalszej części Statutu zwane "Związkiem" i zajmuje się podtrzymywaniem oraz krzewieniem wartości i tradycji Żołnierza Wojska Polskiego.

 

Art. 2

1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a siedzibą władz naczelnych jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Związek działa zgodnie ze swym Statutem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów "Prawo o stowarzyszeniach" (Ustawa z dnia 7.04.1989r. ze zmianami) i " o działalności pożytku publicznego i wolontariacie" (Ustawa z dnia 24.04.2003r. ze zmianami).

 

Art. 3

1. Związek posiada osobowość prawną.

2. Oddziały mogą uzyskać osobowość prawną za zgodą Zarządu Głównego.

3. Związek nie odpowiada za zobowiązania terenowych jednostek organizacyjnych.

 

Art. 4

1. Związek może tworzyć, powoływać i rozwiązywać uchwałą jednostki organizacyjne:

1) Zarząd Główny – Oddziały Wojewódzkie, Oddziały Powiatowe. Miejskie i Koła,

2) Zarząd Wojewódzki – Oddziały Powiatowe, Miejskie i Koła,

3) Zarząd Powiatowy, Miejskie i – Koła.

2. Związek i jednostki terenowe mogą przyjmować jako "imiona": nazwiska osób szczególnie zasłużonych dla Wojska Polskiego lub nazwy historycznych jednostek wojskowych i innych.

 

Art. 5

1. Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. W celu prowadzenia prac biurowych, finansowych i prawniczych Związek oraz podległe mu Oddziały mogą zatrudniać pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Art. 6

1. Symbolem Związku jest wizerunek trzech orłów:

a) historyczny piastowski orzeł używany przez 1 Dywizję Piechoty im. Tadeusza Kościuszki,

b) dwa powojenne orły: bez korony i z koroną.

2. Związek ma prawo posiadania sztandarów, flag, proporców, umundurowania jakie obowiązywało w okresie Wojska Polskiego w latach 1943-1989 członków tych którzy w tym okresie służyli Wojsku Polskim oraz pieczęci i odznak według wzorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i historycznymi tradycjami.

3. Związek ma prawo do wprowadzenia umundurowania lub stroju związkowego.

4. W obu przypadkach umundurowania dotyczącego punku 2 i 3 należy wprowadzić emblemat Związkowy (ZWiRWP) zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminem ZWiRWP.

 

Art. 7

1. Związek w swej działalności zachowuje neutralność polityczną i przestrzega tolerancji światopoglądowej.

2. Członkowie nie mają prawa wypowiadania się publicznie ze szkodą dla Związku.

 

 

Rozdział II

Cele Związku i sposoby ich realizacji

 

Art. 8

1. Celem Związku jest:

1) Podtrzymywanie, krzewienie i kultywowanie tradycji patriotycznych, obrona czci, honoru i godności Żołnierza Polskiego,

2) Integracja środowiska weteranów, żołnierzy rezerwy, ich rodzin oraz aktywizacja w działalność na rzecz obronności kraju, obrona praw i interesów byłych i obecnych żołnierzy oraz ich rodzin,

3) Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalnych oraz zdrowych weteranów i rezerwistów wojskowych.

 

Rozdział III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

Art. 9

1. Członkowie Związku dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

2. Dowodem przynależności do Związku jest legitymacja członkowska, której wzór i zawartość określa Zarząd Główny.

 

Art. 10

1. Członkostwo zwyczajne powstaje po spełnieniu następujących warunków:

a) złożeniu w Kole pisemnej deklaracji o chęci wstąpienia do Związku i przyjęciu kandydata uchwałą przez Koło,

b) opłaceniu przez kandydata składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.

2. Od uchwały o odmowie przyjęcia do Związku zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najwyższej instancji Zarząd Główny ZWiRWP.

 

Art. 11

Członkowie zwyczajni mają prawa czynne i bierne w ramach statutowej działalności Związku i mogą:

1) wybierać i być wybieranymi do wszystkich władz Związku,

2) uczestniczyć w zebraniach macierzystego Koła z głosem decydującym,

3) brać udział w posiedzeniach władz Związku, na których są podejmowane decyzje ich dotyczące,

4) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Związku oraz oceniać ich działalność, jak również poszczególnych członków tych władz,

5) korzystać z pomocy socjalnej Związku,

6) odwoływać się do władz Związku w sprawach ich dotyczących,

7) nosić odznakę organizacyjną Związku,

8) reprezentować Związek na zewnątrz z upoważnienia jego władz.

 

Art. 12

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku,

2) brać udział w działalności Związku i propagować go na zewnątrz,

3) przestrzegać zasad honoru, godności i współżycia społecznego,

4) czynnie uczestniczyć w zebraniach Koła i opłacać składki członkowskie.

Art. 13

Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje w wyniku:

1) złożenia pisemnej deklaracji członka o wystąpieniu,

2) braku opłaty składek członkowskich za okres dwóch lat,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową "utraty praw publicznych i honorowych",

4) ukarania skreśleniem ze Związku,

5) śmierci członka.

 

Art. 14

1. Członkowie i inne osoby za aktywną działalność związkową mogą być wyróżniani:

1) dyplomem uznania, listem gratulacyjnym, podziękowaniem pisemnym lub ustnym,

2) medalami pamiątkowymi, krzyżami za zasługi i innymi odznaczeniami,

3) wpisaniem do Księgi Zasłużonych dla Związku,

4) wystąpieniem do organów wojskowych, państwowych lub samorządowych o odznaczenie,

5) wystąpieniem do organów wojskowych lub kombatanckich o awans na kolejny stopień wojskowy,

6) stopniem organizacyjnym,

a) Zarząd Główny – nadaje swoim członkom i innym stopnie wybrane ze wszystkich stopni organizacyjnych,

b) Stopnie organizacyjne nie mają związku z posiadanymi stopniami wojskowymi i są tylko formą nagrody i wyróżnienia za zasługi dla Związku,

c) Używanie i eksponowanie stopni organizacyjnych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałami Zarządu Głównego.

2. Zasady wyróżniania na mocy uchwały ustala Zarząd Główny.

 

Art. 15

1. Członek Związku, który nie realizuje uchwał, narusza postanowienia Statutu lub działa na szkodę Związku podlega:

1) rozmowie wyjaśniającej na posiedzeniu Zarządu Koła,

2) skreśleniu z listy członków.

2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zebrania Koła na wniosek Zarządu Koła, członków Koła lub Zarządu organu nadrzędnego.

3. Zarząd Koła ma obowiązek powiadomienia Zarządu organu nadrzędnego o dokonanym skreśleniu.

4. Skreślonemu przysługuje prawo:

1) uczestniczenia w zebraniu Koła, na którym jest rozpatrywana jego sprawa po wcześniejszym powiadomieniu go pisemnie o terminie i miejscu tego zebrania; brak usprawiedliwionego uprzedzenia o niestawiennictwie oznacza zgodę z decyzją zebrania.

2) odwołania się od uchwały o skreśleniu do Zarządu organu nadrzędnego w terminie do 30 dni.

5. Uchwała Zarządu organu nadrzędnego o skreśleniu jest ostateczna.

 

Art. 16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna popierająca cele statutowe Związku i udzielająca mu lub jego członkom pomocy w dowolnej formie.

2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, określonych w art. 11 pkt. 3,4,6 i 7. Osoby fizyczne mogą należeć do wybranego Koła i

uczestniczyć w zebraniach z głosem doradczym.

3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków wspierających podejmuje Zarząd odpowiedniego szczebla na wniosek zainteresowanego.

4. Ustanie członkostwa wspierającego następuje na mocy uchwały Zarządu, który go przyjął w następujących przypadkach:

1) pisemnej rezygnacji,

2) nieprzestrzegania postanowień Statutu oraz uchwał władz Związku,

3) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

5. Od uchwały o utracie członkostwa wspierającego członkowi przysługuje prawo odwołania do Zarządu organu nadrzędnego, którego decyzja jest ostateczna.

 

Art. 17

1. Członkiem honorowym może zostać osoba niebędąca członkiem zwyczajnym lub wspierającym, mająca wybitne zasługi dla Związku i ciesząca się uznanym autorytetem w

środowisku wojskowym.

2. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Główny na wniosek swego prezydium lub Zarządu podległego.

3. Członkowie honorowi są otaczani powszechnym szacunkiem i zapraszani do udziału w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Związek.

4. Z członkostwa honorowego nie wynikają żadne prawa i obowiązki.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna i władze Związku

 

Art. 18

1. Władzami Związku są:

1) Krajowy Zjazd Delegatów,

2) Zarząd Główny,

3) Prezydium Zarządu Głównego.

4) Główna Komisja Rewizyjna,

5) Wojewódzkie Zjazdy Delegatów,

6) Zarządy Wojewódzkie,

7) Prezydia Zarządów Wojewódzkich,

8) Wojewódzkie Komisje Rewizyjne,

9) Powiatowe Zjazdy Delegatów,

10) Zarządy Powiatowe,

11) Prezydia Zarządów Powiatowych,

12) Powiatowe Komisje Rewizyjne,

13) Miejskie zebrania,

14) Zarządy Miejskie

15) Zebrania Kół,

16) Zarządy Kół.

2. Kadencja władz Związku wszystkich szczebli trwa 4 lata.

3. W razie zmniejszenia się składu władz Związku wszystkich szczebli w czasie trwania kadencji, skład osobowy Zarządów i Komisji Rewizyjnych uzupełniany jest ich uchwałą spośród delegatów Zjazdu lub innych członków rekomendowanych przez podległe Zarządy. Do podjęcia takiej uchwały potrzebna jest bezwzględna większość przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Liczba włączonych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

Art. 19

1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. Zjazd może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

Art. 20

1. Termin, miejsce i porządek obrad Krajowego Zjazdu Delegatów ustala Zarząd Główny i pisemnie zawiadamia o tym Zarządy Wojewódzkie i inne bezpośrednio mu podległe Zarządy nie później niż 45 dni przed Zjazdem.

2. W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział:

1) delegaci wybrani na Zjazdach Oddziałów i zebraniach Kół bezpośrednio podległych, z głosem decydującym,

2) członkowie Zarządu Głównego i prezesi struktur bezpośrednio podległych (jeśli nie są delegatami) oraz osoby zaproszone, z głosem doradczym.

 

Art. 21

Liczba mandatów na Krajowy Zjazd Delegatów, przysługujących poszczególnym Oddziałom i Kołom bezpośrednio podległym, jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych tych struktur i określana uchwałą Zarządu Głównego oraz podawana do wiadomości nie później niż 45 dni przed Zjazdem.

 

Art. 22

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalanie programu działania Związku,

2) uchwalanie zmian w Statucie Związku,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

5) ustalanie liczby członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

6) wybór Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną oraz podległe Zarządy i delegatów,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Związku i przekazania jego majątku Decyzje Zjazdu są ostateczne.

 

Art. 23

1. Uchwały Krajowego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały w drugim terminie, przy braku kworum, odbywają się 30 minut po pierwszym i są prawomocne bez względu na liczbę obecnych, ale nie dotyczy to uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Związku.

3. Głosowania wyborcze do Władz Związku odbywają się w sposób tajny, chyba że podjęto wcześniej decyzję o głosowaniu jawnym.

4. Głosowania o przyjęcie uchwał odbywają się jawnie, chyba że podjęto wcześniej inną decyzję.

 

Art. 24

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów odbywa się w dowolnym terminie i jest zwoływany przez Zarząd Główny z własnej inicjatywy, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej; lub 1/3 liczby Zarządów podległych bezpośrednio struktur.

2. Nadzwyczajny Zjazd obraduje tylko nad sprawami, dla których został zwołany.

3. Zjazd ten zwołuje Zarząd Główny w terminie do 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały, powiadamiając o tym pisemnie podległe bezpośrednio Zarządy nie później niż 21 dni przed jego terminem.

4. W Zjeździe nadzwyczajnym uczestniczą osoby wymienione w art. 20 ust. 2.

 

Art. 25

1. Prawo zgłaszania kandydatów do Władz Naczelnych mają:

1) Komisje Wyborcze Zjazdu,

2) delegaci na Zjazd.

2. Członek Związku zgłoszony na kandydata do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie lub w razie nieobecności – pisemnie.

Art. 26

Członkami Zarządu Głównego i głównej Komisji Rewizyjnej są kandydaci, którzy zostali wybrani przez Zjazd, otrzymując co najmniej połowę ważnie oddanych głosów.

 

Art. 27

Zarząd Główny jest najwyższą władzą Związku między Krajowymi Zjazdami.

 

Art. 28

1. Zarząd Główny konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w dniu jego wyboru, obradując pod kierownictwem przewodniczącego Zjazdu.

2. Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa Związku w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeśli zażyczy sobie tego co najmniej połowa liczby członków Zarządu.

3. Na wniosek prezesa Związku w głosowaniu jawnym wybierani są:

1) wiceprezesi,

2) sekretarz generalny,

3) skarbnik,

4) członkowie Prezydium.

4. Funkcyjni wymienieni w ust. 3 tworzą Prezydium Zarządu Głównego.

 

Art. 29

Obrady Zarządu Głównego odbywają się zgodnie z planem pracy Zarządu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku lub doraźnie w miarę potrzeby, zwoływane na mocy uchwały Prezydium Zarządu.

 

Art. 30

Do zadań Zarządu Głównego należy:

1) realizacja uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów,

2) składanie sprawozdań ze swej pracy Zjazdowi,

3) przedstawianie Zjazdowi projektów, programów i uchwał,

4) uchwalanie i realizacja rocznych planów działania Zarządu,

5) reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

6) zarządzanie funduszami i majątkiem Związku według obowiązujących przepisów,

7) ustalanie wysokości składek członkowskich i ich podział na wszystkie szczeble organizacyjne,

8) podejmowanie uchwał co do wysokości zobowiązań w imieniu Związku,

9) określanie kierunków działania bezpośrednio podległych Zarządów i nadzór nad ich realizacją,

10) powoływanie zespołów i komisji problemowych oraz określanie ich zadań,

11) uchwalanie instrukcji finansowej,

12) wydawanie i kolportaż biuletynów informacyjnych,

13) rozpatrywanie wniosków i postulatów podległych Zarządów,

14) podejmowanie stosownych uchwał uwzględniających uwagi do Statutu zgłoszone przez właściwy Sąd Rejestrowy.

 

Art. 31

1. Prezes Związku kieruje pracą Prezydium Zarządu Głównego.

2. Za swoją działalność prezes Związku odpowiada przed Zarządem Głównym i Krajowym Zjazdem Delegatów.

3. Prezes wraz z wyznaczonymi członkami Zarządu Głównego reprezentują Związek na zewnątrz. W przypadku nieobecności prezesa, uprawnienia te przysługują jednemu z wiceprezesów.

 

Art. 32

1. Prezydium Zarządu Głównego kieruje pracami Związku w okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego, działając na podstawie jego decyzji i uchwał.

2. Prezydium jest kolegialnym organem wyborczym Zarządu Głównego i ma prawo do zawierania w jego imieniu stosownych umów i porozumień oraz zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Zarząd.

3. Za swoją działalność Prezydium odpowiada przed Zarządem Głównym i Krajowym Zjazdem Delegatów.

4. Prezydium zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

Art. 33

Najwyższym organem kontrolnym Związku jest Główna Komisja Rewizyjna podległa Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

 

Art. 34

1. Główna Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które odbywa się w dniu jej wyboru, obradując pod kierownictwem wiceprzewodniczącego Zjazdu.

2. Komisja wybiera spośród siebie w głosowaniu jawnym lub tajnym, na życzenie co najmniej połowy liczby swoich członków, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

Art. 35

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać czynny udział w obradach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami władz Związku i pracownikami etatowymi lub w innej formie opłacanymi przez Związek.

 

Art. 36

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) prowadzenie kontroli, co najmniej raz w roku, działalności Związku oraz terenowych jego struktur,

2) ocena działalności statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej,

3) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do właściwych władz Związku,

4) żądanie wyjaśnień od władz Związku, dotyczących ich działalności,

5) ustalanie terminu i sposobu usunięcia uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli,

6) składanie sprawozdań Krajowemu Zjazdowi Delegatów i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,

7) nadzór nad działalnością Wojewódzkich i Powiatowych Komisji Rewizyjnych.

 

Art. 37

Na szczeblu wojewódzkim i powiatowym najwyższą władzą związkową są odpowiednio Wojewódzkie i Powiatowe Zjazdy Delegatów, a między Zjazdami Zarządy Oddziałów

Wojewódzkich i Powiatowych oraz Wojewódzkie i Powiatowe Komisje Rewizyjne.

 

Art. 38

W oddziałach wojewódzkich, powiatowych i kołach stosuje się odpowiednio następujące zapisy niniejszego Statutu dotyczące:

1) Zjazdów – Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich i Kół,

2) Zarządów - Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich i Kół,

3) Komisji Rewizyjnych - Wojewódzkich, Powiatowych i Kół.

Art. 39

1. Zarządy: Główny, Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Zarządy Kół oraz ich prezydia i wszystkie Komisje Rewizyjne opracowują swoje regulaminy pracy w oparciu o Statut Związku i własne potrzeby.

2. Regulamin taki powinien zawierać zbiór zasad postępowania i podział u obowiązków władzy związkowej wymienionej w ust. 1.

3. Wszystkie Zjazdy opracowują swoje regulaminy obrad.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

Art. 40

1. Majątek Związku stanowią:

1) nieruchomości,

2) ruchomości,

3) fundusze.

2. Fundusze Związku powstają z:

1) składek członkowskich,

2) dotacji, darowizn, zapisów i subwencji,

3) działalności statutowej.

 

Art. 41

1. Fundusze Związku przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej.

2. Za prawidłową, zgodną z obowiązującym prawem i przepisami działalność finansową, odpowiadają prezesi i skarbnicy wszystkich Zarządów i Kół na swoim terenie.

3. Szczegółowe zasady i tryb prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określa „Instrukcja o gospodarce finansowej ZWiRWP” wprowadzona uchwałą Zarządu Głównego.

 

Art. 42

Ważność oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych organów Związku oraz udzielania pełnomocnictw wymaga podpisów dwóch członków Zarządu, w tym prezesa, wiceprezesa lub skarbnika.

 

Art. 43

1. Każde Koło ma prawo, obok zbierania składek członkowskich, otrzymywać dobrowolne darowizny na pokrycie własnych potrzeb za zgodą Zebrania Koła.

2. Zarząd Koła w uzasadnionych przypadkach może zastosować ulgi, a nawet całkowite zwolnienie z płacenia składek członkowskich.

3. Zarząd Koła rozlicza się z zebranych składek członkowskich wobec Zarządu, któremu podlega, uwzględniając zapis art. 30 punkt 7 Statutu.

 

Art. 44

1. Statut i zmiany Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.

2. Zarząd główny niezwłocznie zawiadamia właściwy Sąd Rejestrowy o każdej zmianie Statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany Statutu stosuje się odpowiednie zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia.

3. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Związku jest zobowiązany w ciągu 14 dni od chwili wyboru zawiadomić o tym organ samorządu terenowego, jak również zawiadomić o zmianach w składzie i adresie oraz Statucie.

 

Art. 45

1. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów większością 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby delegatów.

2. W uchwale o rozwiązaniu Związku powołuje się Komisję Likwidacyjną oraz wskazuje się organizacje i fundacje, na rzecz których nastąpi przekazanie majątku Związku, po uprzednim zrealizowaniu zobowiązań.

3. Postanowienia z ust. 1 i ust. 2 mogą być zaskarżone do właściwego Sądu.

 

Art. 46

 

Do wiążącej i ostatecznej interpretacji zapisów niniejszego Statutu jest upoważnione Prezydium Zarządu Głównego. 


 

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Designed by atict.com